Závislosti

Alkoholizmus

Alkoholizmus znamená závislosť na alkohole. Alkoholizmus sa skladá s troch komponentov. Prvý je závislosť od alkoholu (neschopnosť prestať piť). Táto závislosť môže byť najskôr psychická (odstránenie napätia, stresov, zlepšenie komunikácie a nadväzovania vzťahov), neskôr fyzická (metabolizmus organizmu sa dožaduje pravidelného prísunu alkoholu). Druhý problém pitia je to, že akohol narúša každodenné činnosti. Tretí problém je to, že užívanie alkoholických nápojov evokuje stres alebo emocionálne problémy.

Príznaky:

Vzniká väčšinou veľmi pomaly a nenápadne, často v priebehu 10 - 20 rokov, takže prvé varovné príznaky väčšinou okolie nepostrehne. Preto je začiatok liečby často oneskorený, kedy je u chorého už množstvo iných psychických i fyzických ochorení. Postihnutý sa často vyhýba pitiu v spoločnosti a pije tajne - sám, vtedy keď cíti potrebu. Okolie si túto fázu málokedy všimne, pretože postihnutý má vypestovanú dobrú toleranciu, nejaví príznaky opilosti a nemá problémy v práci ani v rodine.
V ďalšom štádiu dochádza k telesnej závislosti, k ranným trasom a agitovanosti a odstraňovaniu týchto príznakov ďalším alkoholom (metóda "klin klinom"). Toto štádium je križovatka, z ktorej sa niektorí dokážu ešte sami vrátiť a prestať piť bez pomoci, iní sú o tom presvedčení, ale sami bez pomoci okolia to nedokážu. Alkoholik vie veľmi dobre sám pred sebou zdôvodniť prečo pije (zlý šéf, manželka, spoločenské problémy). Typický a varovný je najmä prechod od menej koncentrovaného alkoholu (pivo, víno) k tvrdším druhom, alebo k ich kombinácií. Zatiaľ čo predtým postihnutý inklinoval k jednému druhu alkoholu obľúbenej značke piva alebo vína, v tomto štádiu už vyhľadáva všetko čo obsahuje alkohol a kupuje si tzv. ploskačky (malé ploché fľaše), ktoré pre istotu nosí pri sebe pre prípad objavenia sa abstinenčných príznakov. Najnebezpečnejší typ závislosti je kombinácia alkoholu s predpisovanými liekmi na upokojenie a na spanie (napr. Diazepam alebo Rohypnol). Tam dochádza k abstinenčným príznakom dvakrát - najprv po vynechaní alkoholu, a neskôr po vynechaní benzodiazepinov s dlhším účinkom. Tolerancia je skrížená, a sám chorý potom nevie z čoho sa trasie. Niektoré spoločnosti sú voči alkoholizmu tolerantné (východná Európa), iné menej (severná Európa). Preto liečba často nezačína v tomto štádiu, ale až po vzniku problémoch v zamestnaní a v rodine.

Diagnostika:

Mnohí epizodickí pijani sa liečili v minulosti ambulantne Antabusom, v súčasnosti sa používa prípravok CAMPRAL pričom po liečbe niekoľko týždňov abstinujú. Obe skupiny si však musia uvedomiť, že ani niekoľko mesiacov trvajúca abstinencia neznamená úplne vyliečenie a obnovenie schopnosti piť s mierou. Po obnovení pitia sa znovu objavuje strata kontroly pitia. Jedinou trvalou liečbou je následná celoživotná absolútna abstinencia.

Liečba alkoholizmu, ako choroby

V ambulantnej liečbe sa v minulosti používal disulfiram (Antabus), ktorý sám o sebe nemá nepríjemné účinky. V spojení s alkoholom blokuje aldehyd dehydrogenázu so vznikom nepríjemných príznakov (búšenie srdca, pocit horúčavy, zvracanie). V súčastnosti sa používa ENTIZOL a uvedený CAMPRAL , ktorý utlmuje craving (chuť napiť sa - baživosť) závislého a tým uľahčuje zotrvanie v abstinencii najmä v počiatočnom období. Neskôr, po vypestovaní pevného návyku "nepiť" sa z liečby vysadzuje a závislý je odkázaný iba svoju vôľu.
Ťažší stupeň alkoholovej závislosti vyžaduje najčastejšie hospitalizáciu, najlepšie v špecializovanom ústave. Na Slovensku je viac špecializovaných zariadení na liečbu alkoholizmu, ale popredné miesto má Odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore. Často je potrebné liečiť kombinovanú závislosť: alkohol + drogy + lieky + hracie automaty. Uvedené zariadenie zabezpečuje liečbu rôznych látkových aj nelátkových závislostí. Po zvládnutí príznakov telesnej závislosti je dôležitá individuálna a skupinová psychoterapia. Dôležitá je zmena systému hodnôt, pracovná terapia a zdôraznenie výhod, najmä telesných, ktoré abstinencia umožňuje (zlepšenie spánku, neprítomnosť abstinenčných príznakov, zlepšenie výživy a pod.) Depresia alebo iné psychické poruchy sú častou príčinou alkoholizmu a preto sa v liečbe používajú aj antidepresíva.

Rehabilitácia a resocializácia

je rozhodujúcou fázou liečby, pretože rozhoduje o zaradení závislého späť do rodiny, práce a spoločnosti. Závislý i okolie si musia uvedomiť, že celoživotná abstinencia je nevyhnutná. Dôležitá je motivácia, a najmä účasť na doliečovacích aktivitách, akými sú napríklad Kluby abstinujúcich, Kluby anonymných alkoholikov náboženská (duchovná) podpora a protialkoholické zotavovacie programy, v ktorých závislý získa pevnú pôdu pod nohami a vtedy je úspešnosť až 70%. Úspešnosť znamená, že abstinujúci závislí do smrti odmietajú alkohol.

Najúspešnejší sú tí, ktorým abstinencia sa stane nielen cieľom, ale aj zmyslom života!

Následky alkoholizmu:

Hlavný faktor pri znásilneniach, sexuálnych zneužitiach, prepadnutiach a vraždách.
Častá príčina samovrážd.
Väčšina automobilových nehôd je spôsobená alkoholom.
Rodinné problémy.
Podmieňuje stratu zamestnania.

späť
mapa stránky