Závislosti

Závislosť na deštruktívnych spoločenstvách
(sektách, kultoch)

Charakteristika:

Ide o spoločenstvá (nie len náboženské ale aj politické, terapeutické a komerčné), ktorých vodcovia ako jediné nespochybniteľné a uctievané autority rozhodujú o ideológii aj všetkých oblastiach života skupiny i jednotlivcov. Členovia sa považujú za vyvolenú elitu, ktorá spasí svet a vyrieši všetky jeho problémy, preto vonkajší svet odmietajú ako nepriateľský, prísne sa uzatvárajú a nespolupracujú s ostatnými mimo spoločenstva. Na získanie nových členov aj ich udržanie v sekte využívajú cielene psychickú manipuláciu. Život v takejto deštruktívnej sekte zbavuje člena osobnej slobody, mení jeho identitu na tzv. kultovú a často spôsobuje psychickú závislosť na skupine alebo jej vodcovi bez toho, aby si to človek uvedomoval.

V pedagogickej praxi

možno sa stretnúť s deťmi a mládežou, ktorých život podlieha vplyvom a pravidlám rôznych kultov a siekt. Tie formujú ich svetonázor, určujú spôsob trávenia voľného času a ovplyvňujú ich prirodzený psycho-sociálny vývoj. Kult (z latinského slova „cultus“ – úcta, pestovanie) je definovaný ako voľna náboženská organizácia s nesúrodým súborom viery a rituálov, kde typickým prvkom je uctievanie určitého jedinca, ktorý k sebe púta svoju vieru a rituály. V súčasnej dobe sa stretávame s pojmom „zhubný kult“, ktorý definujeme ako organizáciu porušujúcu práva svojich členov protiprávnymi metódami nemorálnej psychickej manipulácie.
Pojem sekta pochádza z latinského slova „sequi“ (sledovať, nasledovať) alebo „secta“ (škola, učenie, strana) – znamená odštiepenie od väčšej náboženskej spoločnosti alebo spoločenstva viery.

Brainwashing

Je to psychologická technika potlačenia kritického uvažovania a násilného prijatia vnútených názorov, hodnôt a postojov. K významným prvkom brainwashingu patrí vyvolávanie neistoty, úzkosti, strachu, izolácie, hladu, smädu, telesného vyčerpania, sugescií pocitov viny a poníženia. Pri vstupe a neskôr i fungovaní v kulte alebo sekte sa využíva psychická manipulácia - zaobchádzanie s človekom, ktoré rozkladá jeho identitu, vytvorí závislosť človeka na danej skupine, zmení jeho správanie, udusí samostatnosť jeho rozmýšľania a slobodu rozhodovania sa.

Typické znaky

ktorými sa kulty a sekty sa od normálneho spoločenstva odlišujú:
 1. autoritárske vedenie – od členov kultu sa vyžaduje poslušnosť a podriadenosť,
 2. elitárstvo a výlučnosť – učenie sekty je jedinou správnou ideológiou, členovia sekty sú jediní schopní zachrániť ľudstvo od všetkého zlého a vyriešiť všetky krízy,
 3. presné pravidlá a zásady pre život členov – pravidlá musia dodržiavať všetci členovia,
 4. viera je povýšená nad rozum – kladie dôraz na pocity a emócie,
 5. prenasledovanie, sankcie a tresty – člen, ktorý sa bezvýhradne neprispôsobí sekte alebo deštruktívnemu kultu, je k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo zlyhania,
 6. psychická manipulácia – používa sa pri získavaní nových členov,
 7. bezvýhradná závislosť na vodcovi alebo prorokovi – učenie kultovej modly je vydávané za hlas boží alebo za absolútny zákon,
 8. zákaz kritiky a pochybností o učení sekty – odchýlky sa tvrdo trestajú a ich nositelia sú prenasledovaní,
 9. cielené techniky – členovia sekty sú zbavovaní svojprávnosti,
 10. programovanie života – súkromný život členov podlieha prísnym pravidlám,
 11. negatívny postoj voči rodine – sekta zbavuje závislosti člena rodinných vzťahov,
 12. fatalistický postoj k životu – presadzovaný skupinou alebo vodcom,
 13. špecifické praktiky – súbor rôznych techník, metód, životného štýlu, ktoré značne poškodzujú telesné i duševné zdravie.
Tieto sa nemusia vyskytovať súčasne.

Psychická manipulácia zahŕňa štyri zložky:

 1. riadené správanie – predstavuje kontrolovanie individuálnej reality,
 2. riadené myslenie – zahŕňa dôkladnú indoktrináciu členov formou osvojenia si nového spôsobu vyjadrovania a správania,
 3. riadené cítenie – zameriava sa na sledovanie záujmov skupiny bez prejavov negatívnych emócií,
 4. riadenie informácií – zahŕňa selekciu informácií a obmedzenie prístupu k masmédiám.
Stúpenci sekty nemajú rovnaký status a postavenie v rámci skupiny. Neudržujú rovnaké vzťahy s vodcom a nemajú rovnaké výhody. Manipulovaných a manipulátorov spája člen sekty, ktorý hrá rolu prostredného. Podľa svojich schopností môže byt povýšený a priradený k manipulátorom alebo zosadený k manipulovaným. Medzi obeťami manipulácie neexistuje hierarchia, iba odopieranie individuality. Hierarchia sa prejavuje od určitého stupňa štruktúry.

Z hľadiska hierarchie, usporiadania a štruktúry môžeme sekty rozdeliť na sekty s

Pyramídová štruktúra – predpokladá hierarchizáciu vedenia moci a výsad. Odmieta komunikáciu, pretože informácie triedi vodca. Jedinec sa dostáva k informáciám prostredníctvom priameho nadriadeného a nemôže ihneď preniknúť do najvyšších štruktúr. Pyramídová štruktúra podporuje súťaženie jednotlivých členov.
Pavučinová štruktúra – obsahuje niekoľko pyramídových štruktúr, ktoré sú medzi sebou spojené. Stúpenec môže byt v niekoľkých pyramídach naraz, v jednej môže postupovať a v inej stagnovať. Jedinec, ktorý zlyhá v jednej pyramíde, je funkčný v inej.
Hviezdicová štruktúra – zabezpečuje priamy kontakt jednotlivých členov s vodcom sekty.
Uvedeným spôsobom fungujú skupiny, ktoré začínajú alebo sa pomaly rozvíjajú. Veľké a rýchlo rozvíjajúce skupiny nie sú usporiadané podľa takejto štruktúry, pretože neumožňujú kontrolu moci vodcom. Priamy kontakt a komunikácia vodcu s jednotlivými členmi dáva možnosť kritiky a konfrontácie.
Sférická štruktúra – je charakteristická pre katarzné skupiny alebo skupiny s uzdravovacím charakterom. Každý účastník hrá podobnú úlohu, pre skupinu je cudzí hierarchizmus a direktivizmus.

Typy kultov a siekt:

 1. zhubné náboženské kulty – orientujú sa na náboženské dogmy, odmietajú ekumenickú spoluprácu, trestajú kritiku a propagujú rôzne rituály (napr. satanisti, scientologická cirkev, Svedkovia Jehovovi, Svetová cirkev božia),
 2. politické kulty – organizované okolo určitej politickej dogmy (napr. Árijský národ),
 3. psychoterapeuticko-výchovné kulty – sprostredkúvajú duchovné vízie a osvietenie prostredníctvom seminárov a sústredení, ktorých výsledkom je prepuknutie duševných chorôb (napr. Hnutie New Age),
 4. komerčné kulty – organizované v pyramídových formách predaja rôznych výrobkov, inzerujú v miestnych novinách a sľubujú výnosné zamestnanie a zaujímavé cesty do zahraničia (napr. Herbalife, Amway International).

Príčiny vzniku závislostí na kultoch a sektách:

 1. zvedavosť,
 2. životné situácie (rozchod rodičov, smrť blízkeho človeka, zmena bydliska alebo školy),
 3. spôsob trávenia voľného času,
 4. vplyv rovesníckych skupín,
 5. potreba odpútania sa od domova a rodičov,
 6. život v dysfunkčnej rodine (rodič je alkoholik, gambler, workoholik a pod.).
Najviac náchylní na vstup do sekty sú mladí ľudia, ktorí potrebujú nájsť odpoveď na existenčné otázky, majú otrasenú sebadôveru neprekonanou krízou, nachádzajú sa v neobvyklej životnej situácii a prežívajú neistotu v určení svojich priorít a hodnôt.

Varovné signály,

ktoré naznačujú účasť človeka na fungovaní kultu alebo sekty:späť

mapa stránky