Závislosti

Látkové závislosti

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, experti WHO uvádzajú, že „definitívna diagnóza závislosti by sa mala stanoviť iba vtedy, ak v priebehu roka dochádza k výskytu troch alebo viacerých z nasledovných znakov:

  1. silná túžba alebo pocit nutkania užiť látku;
  2. problémy v sebaovládaní pri užívaní látky, a to pokiaľ ide o začiatok a ukončenie alebo o množstvo látky;
  3. telesný odvykací stav, pri ktorom je látka užívaná s úmyslom zmenšiť príznaky vyvolané predchádzajúcim užívaním tejto látky, prípadne dochádza k odvykaciemu stavu, ktorý je typický pre tú-ktorú látku;
  4. vzrast tolerancie pri účinku látky, zvyšovanie dávok látky, aby sa dosiahol účinok pôvodne vyvolaný nižšími dávkami (markantné príklady možno nájsť medzi jednotlivcami závislými od alkoholu alebo opiátov, čo môžu brať denne také množstvo látky, ktoré by zneschopnilo alebo aj usmrtilo užívateľov bez tolerancie);
  5. postupné zanedbávanie iných záľub alebo záujmov v prospech užívanej psychoaktívnej látky a zvýšené množstvo času, potrebné na získanie alebo užívanie látky, alebo zotavovanie z jej účinku;
  6. pokračovanie v užívaní látky napriek jasným dôkazom o zjavne škodlivých následkoch (poškodenie pečene nadmerným pitím alkoholu, depresívne stavy, vyplývajúce z nadmerného užívania látok, alebo toxické poškodenie mozgu)“.

Látka, ktorej nadužívaním vzniká závislosť sa bežne chápe ako droga

Drogová závislosť je teda v pravom zmysle slova stav totálneho zotročenia osobnosti drogou so všetkými následkami zdravotnými aj sociálnymi dôsledkami. Subjekt vo vzťahu voči droge stráca osobnostnú slobodu, keďže bez jej opakovaného prívodu do organizmu nie je prakticky schopný existovať.

Príznaky závislosti sa aktivizujú pri znížení hladiny drogy v organizme, ale najmä pri jej absencii. Tento stav nazývame syndrómom absencie drogy. Pri pokuse o liečbu so zamedzením prísunu drogy do organizmu alebo pri vysadení drogy (pokus o spontánnu abstinenciu) sa veľmi častom vyvolávajú tzv. odvykacie príznaky.
WHO charakterizuje závislosť ako:
duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu stále alebo opakovane pre jej účinky na psychiku a tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnostiam z jej neprítomnosti v organizme.
Zjednodušene možno konštatovať, že:
Závislosť je stav, keď príjem drogy spôsobí slasť a vynechanie jej dodávky do organizmu vyvoláva nepríjemné duševné alebo telesné príznaky.
Hlad po droge intenzifikuje jej príjem a príjem drogy stále silnejšie deformuje prežívanie.

mapa stránky