Závislosti

Nelátkové závislosti

Čo je to nelátková závislosť:

Môže to byť nejaká činnosť, ktorej dotyčný venuje príliš času a určitým spôsobom obmedzuje jeho normálne fungovanie, sociálne fungovanie, alebo dokonce môže prinášať nejaké problémy, zdravotné poruchy, či už se to týka telesného alebo duševného zdravia. Vo všeobecnosti možno povedať, že pred tým nie je uchránený nikto! Záleží na tom, akým spôsobom sa snaží tie bežné činnosti, ktoré inak zvláda, zvládať tak, aby mu neprinášali komplikácie v živote. Sú to tzv procesuálne závislosti
Dnes ešte oficiálne neexistuje diagnostická klasifikácia pre mnohé z týchto nelátkových závislostí, ale je to len otázka času. tieto chorobné stavy majú mnohé spoločné znaky s klasickými (látkovými) závislosťami. Týmito znakmi sú napr:
- Silná, až chorobná túžba po príjemných zážitkoch a prílišná zaujatosť obľúbenou činnosťou. Často ide o únik z reality.
- Problémy s kontrolou (sebakontrolou) pri týchto aktivitách.
- Silná preferencia týchto činností pred inými záujmami, ale aj povinnosťami.
- Pokračovanie v týchto činnostiach aj pri problémoch, ktoré si týmito činnosťami vyvolávame (zanedbávanie práce, rodinné konflikty, dlhy, strata času, zanedbávanie spánku a pod.). Problémy závislého človeka zasahujú celú rodinu.
- Keď sa náhle nemôže venovať svojej obľúbenej činnosti, vzniknú abstinenčné príznaky, ako keď chýba droga napr. alkohol, nervozita, trasenie až agresivita, impulzivita, výkyvy nálad, nesústredenosť, nespavosť, búšenie srdca, a pod.)
- Zásady liečby sú tie isté, ako pri látkových drogách.

Niektoré typy nelátkových závislostí

gambling - patologické hráčstvo:
- závislosť na hracích automatoch - najrozšírenejšia forma gamblingu v našich podmienkach;
- závislosť od hazardného hrania na burzách-zážitok z toho, ako dopadnú neisté finančné transakcie, prináša to straty a riziká;
- závislosť od počítačových hier - svet ustupuje do úzadia, hráč rýchlo konzumuje jedlo, aby sa mohol vrátiť k hre, reaguje podráždene;
závislosť od internetu a mailov - spôsobuje firmám finančné straty a znižuje produktivitu práce, zdanlivá spoluúčasť na "svetovom dianí" prostredníctvom internetu - ponúka ilúziu vlastnej dôležitosti na úkor reality
závislosť od pornografie (pornonarkománia) - úzko súvisí s internetovou závislosťou
závislosť na mobiloch (mobilománia)
workoholizmus (závislosť od práce)
shopoholizmus (oniománia) - závislosť od nakupovania, - radosť z nakupovania bez ohľadu na potreby a na peňaženku;
závislosť na deštruktívnych spoločenstvách

Kde sa to v nás berie

Najnovšie výskumy dejov zúčastňujúcich sa na sprostredkúvaní procesov mozgového odmeňovania poukazujú na spoločný základ tohto, zdá sa, kľúčového faktora rozvoja závislostí v širšom slova zmysle - bez ohľadu na to, či majú podnety spôsobujúce príjemné zážitky (a preto opakovane vyhľadávané) povahu organizmu cudzej, psychické funkcie ovplyvňujúcej látky (závislosti od psychoaktívnych látok), alebo povahu činností, aktivít alebo stavov (tzv. nelátkové závislosti). Zjednodušene tak možno povedať, že u ľudí s oslabenou schopnosťou prežívania príjemných pocitov a stavov na základe prirodzených, z každodenného života vyplývajúcich podnetov, dochádza k zvýšeniu rizika závislostného správania.Holandský historik Huizinga definuje hru ako dobrovoľnú činnosť, ktorá je vykonávaná v rámci pevne stanovených časových a priestorových hraníc, podľa dobrovoľne prijatých, ale bezpodmienečne záväzných pravidiel, ktorá má svoj cieľ v sebe samej a je sprevádzaná pocitom napätia a radosti, a vedomím "iného bytia" ako je "všedný život". Hazardné hry poskytujú navyše potenciálnu možnosť s ničím neporovnateľného finančného profitu, čo vytvára spolu s ponukou zážitku zo samotného hrania atraktívnu a, ako sa ukázalo, z hľadiska zachovania zdravého rozumu aj mimoriadne nebezpečnú kombináciu. Patologický vzťah k hraniu hazardných hier sa zväčša vyvíja postupne. Prvotným motívom býva zvedavosť alebo snaha o bezprácny zisk a až opakovanými kontaktmi s automatmi, ruletami či inými formami hazardu sa môže aktivizovať tendencia hrať pre hranie samotné a pre pocity, ktoré vyvoláva.

Patológia konzumu

Žijeme v období, ktoré sa vyznačuje prohazardnou atmosférou konzumnej spoločnosti. Je to spôsobené chaosom v hodnotovom rebríčku človeka. Veľmi výrazný je tlak rôznych médií na vedomie aj podvedomie človeka. Ľudom sú podsúvané umelé kritéria hodnôt, vyzdvihujúce silu - tela a peňazí.Vnútorné hodnoty sú zámerné kdesi odsúvané, ba priam negované. Takýmto masírovaním mozgov v mnohých jedincoch vzniká pocit menejcennosti, pocit neúspešnosti. Detinské správanie spoločnosti "divokého kapitalizmu" prikladá (slovami Konrada Lorenza) nadsadenú hodnotu peniazom a rôznym, v podstate bezcenným pletkám a daromniciam. Nafúknutá propagácia konzumného spôsobu života, atribútmi ktorého sú okrem iného napr. polyfunkčné mobily, bezduché reality show, značkové oblečenia, exotické domáce zvery. Ale aj missky a podobné "celebrity", stylingy, modelingy a castingy, terénne autá v peších zónach našich miest či typicky nevkusné paláce zbohatlíkov. To všetko balamutí široké vrstvy obyvateľstva navodzovaním túžby po okamžitom uspokojení svojich pseudopotrieb, bez ohľadu na cítenie či skutočné potreby vlastné alebo iných. Defektnú hierarchiu hodnôt, kde peniaze, bezprácny zisk, luxusný život a tzv. neohraničené slobody sú najvyššími prioritami, možno pripísať aj prudkým politickým a hospodárskym zmenám v uplynulých desaťročiach. Príkladom sú príbehy ľahkého zbohatnutia, neprítomnosti strachu z potrestania podmienenej očividnou beztrestnosťou najväčších hospodárskych (ale aj iných) zločinov a deformovanému videniu hodnôt napomáha bezohľadné trhové správanie, tolerované a dokonca propagované štátnou administratívou. V tomto zmysle tak možno hovoriť až o akejsi karikatúre demokracie, ktorá s pohŕdaním potláča ľudský zmysel pre spravodlivosť a proporcionalitu, teda to, čo dáva človeku možnosť brániť sa voči nutkaniu k asociálnym spôsobom správania.

Gambling a rodina

Dôsledky akejkoľvek závislosti pôsobia zničujúco na rodinný život - u každého závislého dochádza k postupnému rozpadu sociálnych, pracovných i rodinných kontaktov a vzťahov. Rodina je vždy tá prvá, ktorá trpí - spočiatku pochybnosťami a obavami, neskôr opakovaným striedaním období nádeje, že už to možno skončilo, a zúfalstva z ďalších zlyhaní, až po stav rezignácie a totálneho mzkladu. Treba zdôrazniť, že pri závislosti od hazardného hrania dochádza - aj v porovnaní s inými závislosťami -k enormným finančným stratám, od ekonomického ohrozenia existencie nielen samotného hráča, ale aj jeho rodiny, až k rodinnému bankrotu, zruinovaniu najbližšieho okolia. Navyše, na určitom stupni rozvoja patologického hráčstva dochádza k situácii, keď finančné možnosti hráča (a jeho rodiny) už nedokážu pokrývať náklady spojené s ďalším hraním, takže väčšina z nich sa napokon dostáva do konfliktu so zákonom.

mapa stránky